par mums About us Uber uns O nac “SAPŅU FABRIKA” savu darbību uzsākusi ar 2000. gada sagaidīšanas svinībām. Reprezentējot XX gadsimta sākuma industriālisma parauga – 1911. gadā būvētās stikla fabrikas transformāciju jaunajam gadu tūkstotim. Veidojot pasākumus apvienojās dažādu sabiedrības pārstāvju grupu un mērķu intereses. Gūstot popularitāti, pateicoties post industriālajam stilam, kā arī masu pasākumu rīkošanai atbilstošam izvietojumam - pašā pilsētas centrā. Fabrikas telpa ir ērta centrālo notikumu vieta, ar vairāk kā tūkstotis kvadrātmetru platību, palīgtelpām. “SAPŅU FABRIKA” rekonstrukcijas rezultātā ir izveidota par kultūras un komunikāciju centru, kas spēj uzņemt dažāda līmeņa mākslinieku kolektīvus un apkalpot vairāk kā tūkstotis cilvēku lielu auditoriju, nodrošināt multifunkcionālas kultūras norises. “SAPŅU FABRIKA” ir pilnībā privāts uzņēmums, kas apzināti uzņēmies mērķtiecīgi veidot multifuncionālu kultūras un komunikāciju centru kas ir un būs piemērots dažādu projektu īstenošanai, pamatos liekot tieksmi uz augstas kultūras projektu atbalstīšanu, izceļot fabrikas arhitektūras savdabību, saglabāt un attīstīt šo industriālās vides kultūrvēsturisko nozīmi. “SAPŅU FABRIKA” hat seine Arbeit im Jahr 2000 begonnen mit der Milleniumfestenvorbereitung. In diesen Rahmen war ein 1911 gebautes Fabrikhaus saniert und für neues Jahrhudert angepasst worden. Durch der Organization den Maßnahmen wurden die Interesse den verschiedenen Sozial und Zielgruppen vereinigt. Die Popularität des Klubes war durch seinen industriellen Stil und guten Standort im Stadtscentrum ausbedingt. Die Fabrikgebäude, die mehr als 1000 m2 groß ist und mehrere Nebenräume hat, ist ein sehr bequemer Platz für Centraltätigkeiten. Nach der Sanierung ist “SAPŅU FABRIKA” ein Kultur und Kommunikationscentrum geworden, der passend für vershiedlichsten Kulturgruppen und für mehr als 1 000 Personenhörsaal ist und auch eine Möglichkeit hat multifunktionelle Kulturprojekte zu verschaffen. Ein völlig privater Betrieb “SAPŅU FABRIKA” schafft bewusst einen multifunktionellen Kultur und Kommunikationscentrum, der für vershiedene Projekte perfekt angepasst ist. Die Grundmotivation der “SAPŅU FABRIKA” ist eine Unterstützung von Kulturprojekten, die durch die Einzigkeit der Fabrikgebäude und die kulturgeschichtliche Bedeutung der industriellen Umwelt akzentiert und entwickelt wird. “SAPŅU FABRIKA” свою деятельность начала с торжественной встречи 2000 года. Предстваляя индустриальный образец начала ХХ века, построенный в 1911 году стеклофабрика, как трансформацию нового тысячителетия. Для огранизации мероприятий объеденились представители различных общесвенных групп и целевых интересов. Приобретая популярность, благодаря постиндустриальному стилю, а также организации общественных мероприятий с соответсвующем размещением– в самом центре города. Помещение фабрики является удобным местом для центральных событий, с площадью более тысячи квадратных метров, а также дополнительными помещениями. В результате рекнострукции “SAPŅU FABRIKA” стала центром культуры и коммуникаций, который способен собрать различного уровня артистов и разместить аудиторию более тысячи человек, а также обеспечить многофункциональность культурного действия. “SAPŅU FABRIKA” является полность частной компанией, которая осознанно взялась за целеустремленное создание мультифункционального центра культуры и коммуникаций. Данный центр есть и будет приспосабливаться для реализации различых проектов, взяв за основу стремление к поддержке проектов высокой культуры, а также выделяя своеобразие фабричной архитектуры, сохраняя и развивая культурно-историческое значение этой индустриальной среды. “SAPŅU FABRIKA” has started her activity with 2000 year celebrity. Representing the industrial sample the beginning of the XXth century - glass factory was built in 1911 – as transformation of new century. For events organization were gathered representatives from different groups of society and target interests. The modern cultural centre is getting popular due to post-industrial style and social events organization with appropriative location - in city centre. The fabric’s room is comfortable place for central events with floor-space more than thousand square metres and it also has extra rooms. In result of reconstruction “SAPŅU FABRIKA” became the culture and communication centre that can attract different level of artists groups and attend the audience bigger, than thousand people, as well as this to provide multifunctional cultural run. “SAPŅU FABRIKA” is fully private company that consciously undertook the purposeful development of multifunctional culture and communication centre that is and will be suitable for different projects realization, taking as a basis tendency to support high cultural projects, as well as this marking out the originality of fabric architecture, keeping and developing cultural and historical meaning of its industrial surroundings.